fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์เวียงจันทน์ – วังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก หนองคาย
ถ้ำจัง - เขื่อนน้ำงึม - พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – วัดสีสะเกด

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

- วันที่ 1 : หนองคาย – เขื่อนน้ำงึม – วังเวียง – ถ้ำจัง

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย รับประทานอาหารเช้า(1) เข้านมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง เสร็จจากทำภารกิจส่วนตัวเดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

08.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำเอกสาร) ข้ามสะพานมิตรภาพชมวิวสองฝั่งไทยลาวบ้านพี่เมืองน้อง เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียงซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูนภูเขาสูงเขียวขจีมองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย จึงได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"

 

10.30 น. แวะชมทิวทัศน์ริม เขื่อนน้ำงึม ตั้งอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทยการสร้างเขื่อนน้ำงึมต้องเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตรภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะเหมือนอ่างเก็บน้ำทั่ว ๆ ไป

 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(2) พร้อมการล่องแพที่เขื่อนน้ำงึม เสร็จแล้วเดินทางต่อ

15.30 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง พาคณะขึ้นชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียง และบรรยากาศภูเขาหินปูนโดยรอบ

 

17.30 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก(ในตัวเมืองวังเวียง) เสร็จแล้วรับประทานอาหารเย็น(3) หลังอาหารนำท่าน ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเป็นจำนวนมาก บรรยากาศก็คล้ายกับอำเภอปายของไทยเรานั้นเอง

 

- วันที่ 2 : วังเวียง – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดสีเมือง – ดิ้วตี้ฟรี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ที่โรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 160 กิโลเมตร

11.00 น. เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน

 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(5)

13.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร

 

14.00 น. นำท่านนมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพสักการะ และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมักมีผู้คนนำผลไม้ต่างๆ และต้นผึ่งมาบนบานสานกล่าวต่อเจ้าแม่ แต่เรื่องเดียวที่ขอเจ้าแม่ไม่ได้ก็คือ เรื่องความรัก และบริเวณกำแพงข้างวัดศรีเมือง คณะยังจะได้เห็นต้นสาละเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ใต้ต้นนี้ในขณะที่ท่านทรงออกผนวช เสร็จแล้วนำคณะเข้าสู่ ตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกอาทิเช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องแก้วจากเช็คโก ผ้าไหม ผ้าเกาหลี เป็นต้น

 

15.00 น. นำคณะกลับสู่สะพานมิตรภาพเลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ DUTY FREE SHOP บริเวณสะพานมิตรภาพ

16.00 น. นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า – ออกเมืองเพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคาย.....โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

- อาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้
- รถ+น้ำมัน
- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- โรงแรมที่พัก วังเวียง 1 คืน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- บริการน้ำดื่มอาหารว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 
   
   
©2013 by www.tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat