fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

วันแรก : ด่านหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย (บริการอาหารเช้า 1) หลังอาหารผ่านพิธีการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ 
นำคณะเข้านมัสการ “พระธาตุหลวงเวียงจันทน์” ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า “ประตูชัย” เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่2).หลังอาหารเข้าชม “หอพระแก้ว” อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ “เจ้าแม่ศรีเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

15.00 น. นำท่านเดินทางไปที่ สถานีรถไฟความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้า ไปเที่ยวหลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง และเปลี่ยนเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระบาง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินเล่นชอปปิ้งสินค้าของฝากที่ “ตลาดมืด” หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง:ตักบาตข้าวเหนียว-พระราชวังหลวง-หอพระบาง-พระธาตุพูสี-วัดเชียงทอง-น้ำตกกวางชี-วัดวิชุนราช-วังเวียง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

05.30 น.    อรุณสวัสดิ์ “ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว” ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบางที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า

07.00 น. (รับประทานอาหารเช้า 4 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเข้าชม “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ” เข้าชม “พระราชวังหลวง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างได้อย่างลงตัว เข้าชม “หอพระบาง” ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว จากนั้นเดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ “ยอดดอยพูสี” ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย “สักการะพระธาตุพูสี” ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง

09.00 น. เข้าชม  “วัดเชียงทอง” วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาปีกนก 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงาม.เก็บภาพแห่งความประทับใจ

10.00 น. ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง “น้ำตกตาดกวางซี” ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบน้ำตก (ลูกค้าสามารถเล่นได้ อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะครับ)

12.00 น. (รับประทานอาหารเที่ยง.5)

14.00 น. เข้าชม “วัดวิชุน” ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ ที่ต้องอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

16.00 น. เดินทางไปยัง “สถานีรถไฟความเร็วสูง”.ขบวนC81 เพื่อเดินทางสู่ เมืองวังเวียง

18.00 น. เดินทางถึง ”เมืองวังเวียง” รถตู้รอรับคณะที่สถานีรถไฟวังเวียง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

19.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6).หลังอาหารเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม: วังเวียง–เวียงจันท์-หนองคาย (อาหารเช้า/กลางวัน)

07.00น. อรุณสวัสดิ์ (รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารลูกค้าสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นน้ำ หรือร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างไม่รวมในแพคเก็จทัวร์) เช่น
*นั่งเรือหางยาวชมแม่น้าซอง 400 บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน
*พายเรือคายัก 450 บาท/ลำ
*ล่องห่วงยาง 450 บาท
*เช่ารถจักรยาน 50 บาท


09.00 น. เดินทางไปที่ สะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำซอง เพื่อไปชมถ้ำนางฟ้า ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้

 

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร
12.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่11)

14.00 น. เดินทางไปยัง ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่าน

16.00 น. ส่งคณะที่ จังหวัดหนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,

 

อัตรานี้รวม 

- รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป-กลับ

- รถนำเที่ยวตามรายการทัวร์

- โรงแรมที่พัก 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง

- อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ 

- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- เอกสารและค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ)

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

www.tourlaos-pakse.com ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ลาวด้วยรถไฟความเร็วสูง,ทัวร์วังเวียงด้วยรถไฟความเร็วสูง,เที่ยวลาวด้วยรถไฟความเร็วสูง

 
   
   
©2013 by www.tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat